Съгласно  ЗПУО и ЗПОО в ПГВМСС вторият задължителен ДЗИ ще бъде по теория и практика на професията /Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация/.

Заповед № РД09-1807/31.08.2021г. на Министъра на образованието и науката – проф. Николай Денков за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ДИППК) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ/ДИППК през учебната 2021/2022 година.

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2021 – 2022 година.

Сесия май-юни

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (държавен зрелостен изпит) и издаване на служебна бележка –  до 17.05.2022 г. 

2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали –  до 17.05.2022 г.

3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 17.05.2022 г.

4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити;

    Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература 18 май 2022 г., начало 08,30 ч.

    Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) 20 май 2022 г., начало 08,30 ч.

    Провеждане на задължителния държавен изпит запридобиване на професионална квалификация частта му по практика на професията) – до 06.06.2022 г., начало – 08:30 ч.

     Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода 26 май 3 юни 2022 г.

5.) Оценяване на изпитните работи:    20.05.2022 г. 06.06.2022 г.

6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити:    20.05.2022 г. 06.06.2022 г.

7.) Връчване на дипломите за завършено средно образование – до г.

Сесия август – септември

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ(държавен зрелостен изпит) и издаване на служебна бележка –  до 23.08.2022 г.

2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали – до 24.08.2022 г.

3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 23.08.2022 г.

4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – дати на провеждане на матури 2022:

     Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература 25 август
2022 г., начало 08:30 ч.

     Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за
придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
26 август 2022 г., начало 08:30 ч.

     Провеждане на задължителния държавен изпит запридобиване на професионална квалификация частта му по практика на професията) – до 07 септември 2022 г., начало – 08:30 ч.

     Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода 29 август 2 септември 2022 г.

5.) Оценяване на изпитните работи: 27.08.2022 г. 07.09.2022 г.

6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити:  27.08.2022 г. 07.09.2022 г.

7.) Връчване на дипломите за завършено средно образование – до г.