Документи, свързани с обучението от разстояние в електронна среда

Декларация ОРЕС

Документи за работа в електронна среда

Заявление ОРЕС Повече от 30 дни до 14 години

……………….

Националното външно оценяване/ НВО/ с учениците от X клас през учебната 2019/2020 година

Във връзка с обявеното с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и преустановяване на учебния процес до 13.04.2020 г., изпълнението на дейностите за организацията и провеждането на изпитите от Националното външно оценяване/ НВО/ с учениците от X клас през учебната 2019/2020 година, следва да бъде съобразено със следните указания:

Подаване на заявления за явяване на изпит, по желание, по чужд език в X клас, и за оценяване на дигитални компетентности в X клас и регистриране на заявления в софтуерния продукт:

Подаването на заявленията за полагане на изпит по чужд езикв X клас, и за оценяване на дигитални компетентности в X клас се извършва в срок до 10 април 2020 година.

Всеки ученик в 10 клас има право да се яви и на двата изпита.

Когато желае да се яви само на един от двата изпита, попълва и изпраща заявление само за него.

Когато ученик желае да се яви и на двата изпита, попълва всяко от заявленията и ги подава по обявения по-долу ред.

· Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на Х клас

· Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване информационни технологии в края на X клас.

Ред на подаване на заявленията по електронен път:
1. Заявлението/ Заявленията следва да бъде/бъдат свалено/и и разпечатано/и от ученика.
2. Всяко заявление следва да е попълнено и подписано от ученика и родителя/настойника , СКАНИРАНО И ИЗПРАТЕНО на електронната поща на училището: pgvmss_@abv.bg.

Важно!

Когато изпращате вашите заявления до
pgvmss_@abv.bg в полето „Тема“ напишете:

Име, фамилия, клас

Подаването на заявленията за полагане на изпит по чужд езикв X клас, се извършва в срок до 10 април 2020 година.

10class-BEL-2020

10class-ChE-2020

10class-Dig-2020

10class-math2020 (1)

заявление-IT_НВО_10

заявление-чужд-език_НВО_10

………………………………………………

Важно съобщение!

Във връзка с извънредното положение начинът на подаване на документите за стипендия се променят, както следва:

  1. Заявленията за отпускане на стипендия се попълват от учениците.
  2. Всички необходими документи за даден вид стипендия /според списъка по-долу/ се сканират и изпращат на електронната поща на училището: pgvmss_@abv.bg,  като в Тема на съобщението се пише:   „Заявления за стипендия, Име и фамилия на ученика, клас“

Заявление стипендия-социална

Заявление стипендия -един родител

Заявление декларация -ТЕЛК

Заявление отличен успех

…………………………………………………………………….

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

………………………

Приемане на ученици в VIII клас в Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец“

……………..

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

 ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

……………….

Издаване на  дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование

( удостоверения, свидетелства, дипломи)

……………….

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование

(влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

……………………………….

Издаване на Служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

………………..

Издаване на Служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

……………………………..

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

…………………………….

Издаване на Диплома за средно образование

……………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Заповед на Директора на ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“ – гр. Костинброд за утвърждаване на ДПП за предстоящата учебна година.